Fraudebeleid

Vertrouwen is de basis voor een goede relatie tussen a.s.r. en haar klanten

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Zij plegen fraude. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veruit de meeste klanten vinden dat verzekeringsfraude hard moet worden aangepakt. Dat is logisch. Want hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger de premie. Dat willen wij natuurlijk voorkomen. Bijvoorbeeld door bij verzekeringsaanvragen te controleren met wie we zaken gaan doen en bij schadeclaims te kijken of deze terecht zijn.

Voorkom misverstanden

Weet u bij het aanvragen van een verzekering niet goed wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan contact op met ons of met uw adviseur. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding of welke informatie u aan a.s.r. moet verstrekken bij het indienen van een schadeclaim. Zo zorgen we samen dat misverstanden worden voorkomen.

Wat verstaan wij onder fraude?

a.s.r. ziet fraude als “het doelbewust benadelen van a.s.r. in het voordeel van de fraudeur of een derde persoon”. De fraudeur geeft dan een foute voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een verzekering te kunnen sluiten of een (hogere) uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Het niet eerlijk opgeven 
 • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd
 • Het veranderen van bedragen op nota's
 • Meer declareren dan de daadwerkelijke schade
 • Een afgewezen schade nogmaals indienen, met een ander verhaal
Hoe spoort a.s.r. fraude op?

Bij a.s.r. gebruiken wij verschillende manieren om fraude op te sporen. Een van die manieren is voorspellende software. Daarmee kunnen wij fraude makkelijker opsporen en onterechte uitbetalingen voorkomen. Deze software maakt onderscheid tussen claims die direct worden goedgekeurd en claims die moeten worden onderzocht op eventuele fraude. Zo ontdekt a.s.r. dus snel verdachte schadegevallen. Dit heeft ook voor u voordelen. Doordat het opsporen van fraude deels automatisch gaat, kunnen wij uw schadeclaim sneller afhandelen.

Wat doet a.s.r. indien er sprake is van een vermoeden van fraude?

Zodra a.s.r. voldoende feiten heeft verzameld om te kunnen stellen dat er mogelijk sprake is van frauduleus handelen worden de betrokkene(n) hiervan op de hoogte gebracht. Dit kan a.s.r. zelf doen maar ook een onderzoeksbureau kan dit doen. De betrokkene(n) krijgt dan de gelegenheid verweer te voeren. Hierna bepaalt a.s.r. of er maatregelen getroffen worden.

Welke maatregelen treft a.s.r. bij fraude?

Is er sprake van fraude? Dan kan a.s.r. een aantal maatregelen nemen, zoals:

 • De schade niet vergoeden
 • De gemaakte onderzoekskosten en de al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen
 • Alle lopende schadeverzekeringscontracten en eventuele andere contracten opzeggen
 • In de toekomst geen contracten meer met u aangaan. Deze uitsluiting kunnen wij uitbreiden tot alle merken en verzekeringen van ASR Nederland N.V.
 • Uw persoonsgegevens opnemen in ons interne incidentenregister
 • We melden fraude aan de Stichting CIS. Dit register wordt door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer hier over staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Kijk voor meer informatie bij Stichting CIS.
 • Aangifte bij de politie
Aangifte bij de politie?

a.s.r. kan aangifte doen als wij een fraude ontdekken. Wij kunnen ook aangifte doen als wij op basis van vastgestelde feiten een ernstig vermoeden hebben van fraude.