Blog a.s.r. en vakorganisaties bereiken onderhandelingsresultaat caoonderhandelingsresultaat cao

a.s.r. en vakorganisaties bereiken resultaat cao-onderhandelingen

a.s.r. en de vakorganisaties FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao 2021-2022. Duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en vitaliteit zijn belangrijke thema's. Daarnaast zijn financiële afspraken gemaakt. De vakorganisaties leggen het resultaat met een positief advies voor aan hun leden.

Salaris

Medewerkers krijgen per 1 maart 2021 en 1 maart 2022 een structurele loonsverhoging van 2,25%.

Thuiswerken en reizen

De nieuwe cao houdt rekening met de situatie na corona, waarin waarschijnlijk meer thuisgewerkt wordt dan voor corona. Medewerkers met een fulltime dienstverband ontvangen een thuiswerkvergoeding van €30 netto per maand. Daarnaast ontvangen medewerkers die op 31 december 2020 in dienst waren en op 1 februari 2021 nog in dienst zijn een eenmalige uitkering van €300 bruto. 

De vaste tegemoetkoming voor reiskosten wordt vervangen voor de fiscaal toegestane vergoeding van €0,19 netto per werkelijk gereisde kilometer.

Vitaliteit

In de nieuwe cao is veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en vitaliteit. a.s.r. en de vakorganisaties zijn een thuiswerkregeling overeengekomen met aandacht voor een gezonde en veilige thuiswerkplek. Naast de thuiswerkvergoeding biedt a.s.r. een werkplek- en vitaliteitscheck, inclusief workshops en trainingen aan. Ook bestaat de mogelijkheid hulpmiddelen in bruikleen te krijgen om thuis te kunnen werken.

Medewerkers kunnen 1 keer per 5 jaar voor minimaal 2 maanden en maximaal 3 maanden aansluitend verlof opnemen. Bij een verlof van 2 maanden wordt 60% van het salaris doorbetaald, bij drie maanden is dit 40%. 

Daarnaast kunnen medewerkers die binnen 3 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, vanaf het moment dat dit wettelijk mogelijk is, aanspraak maken op de RVU-regeling (vervroegde uittreding) zoals deze in het Pensioenakkoord is vastgelegd.

Werkcode

Ten slotte zijn er afspraken gemaakt over de werkcode die a.s.r. en de vakorganisaties in 2019 hebben ondertekend, waarbij gestreefd wordt naar gelijkwaardigheid tussen flexibele en vaste arbeidskrachten.

Vervolgstappen

De vakorganisaties leggen het onderhandelingsresultaat met een positief advies voor aan hun achterban.

Jenny Schellekens Communicatieadviseur